• ศึกษาระดับของเทคโนโลยี ตามความรู้ที่ใช้ 3 ระดับ คือ ระดับพื้นบ้านหรือพื้นฐาน ระดับกลางและระดับสูง ศึกษาขั้นตอนการสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี ศึกษาวิธีการออกแบบถ่ายทอดความคิดในการสร้างชิ้นงานเพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้เป็นภาพฉาย แสดงรายละเอียดของชิ้นงาน ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน แสดงขนาดและหน่วยวัด และศึกษาวิธีการถ่ายทอดความคิดของวิธีการที่ต้องการทำเป็นแบบจำลองความคิด

    ปฏิบัติงานตามความถนัดและความสนใจโดยใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันและใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี โดยมีการอภิปรายเลือกขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รายงานผลการทำงาน อภิปรายเกี่ยวกับการหางานด้วยวิธีที่หลายหลาย วิเคราะห์แนวทางการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้เข้าสู่งานอาชีพ ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัดและความสนใจของตนเอง

  • เทคโนโลยี 5 (Macromedia Authorware)