• ศึกษาวิเคราะห์  ปริมาณทางกายภาพ  หน่วยเอสไอ  ปริมาณเวกเตอร์  ปริมาณสเกลาร์ ความเร็วสัมพัทธ์
  การเคลื่อนที่ของอนุภาคหรือวัตถุในสนามโน้มถ่วง 
  การกระจัด ความเร็ว ความเร่ง 
  คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ของการเคลื่อนที่ในแนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์
  แรงโน้มถ่วง     แรงดึงดูดระหว่างมวล  สมดุลของแรง ศูนย์ถ่วง ศูนย์กลางมวล ทอร์ก
  การเคลื่อนที่ในแนวตรง   งาน พลังงาน
  พลังงานศักย์โน้มถ่วง 
  พลังงานศักย์ยืดหยุ่น พลังงานจลน์ 
  กฎการอนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัม 
  กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม  
  การชนแบบยืดหยุ่น   การชนแบบไม่ยืดหยุ่น     การระเบิด 

  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  การสืบเสาะหาความรู้ 
  การสำรวจตรวจสอบ 
  การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด 
  ความเข้าใจ 
  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
  มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม 
  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม


 • รายวิชาเคมีพื้นฐาน