• อาเซียนก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญาอาเซียน
    มีพัฒนาการจากสมาคมอาสา วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียนกำหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียน
    โดยมีกฎบัตรอาเซียนซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญที่ประเทศสมาชิกเห็นชอบร่วมกันในการกำหนดโครงสร้างและกลไกการดำเนินงานของอาเซียน
    การประชุมสุดยอดอาเซียนจะมีการกำหนดนโยบายสูงสุดและแนวทางการดำเนินงาน
    นอกจากนั้นแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ยังให้ความสำคัญกับการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียนการ