ประเภทของรายวิชา

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ชั้นมัธยมศึึกษาปีที่ 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 คณิตศาสตร์พื้นฐานรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 เทคโนโลยี 6รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 เทคโนโลยี 5 (Macromedia Authorware)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 การพัฒนาเว็บไซต์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การเขียนเว็บไซต์ด้วย HTMLรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 คอมพิวเตอร์สร้างสรร์ 2รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 1 (Adobe Flash)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีเบื้องต้นรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น (Microsoft Access)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 วิทยาศาสตร์พื้นฐานรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เทอม 2รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 เคมีพื้นฐานรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ชื่อรายวิชาชีววิทยา เพิ่มเติม 3รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ประวัติศาสตร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 อาเซียนศึกษารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 สังคมและวัฒนธรรมไทยรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 อาเซียนรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
กลุ่มสาระภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 หลักภาษาไทยรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ชื่อรายวิชาการสร้างคำไทยรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ภาษาไทยพื้นฐาน 3รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ภาษาไทยพื้นฐาน 6รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ชื่อรายวิชาศิลปะรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ศิลปะ 05รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ศิลปะ ม.5รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 สุขศึกษาและพลศึกษารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 สุขศึกษารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
แนะแนว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 แนะแนวม.3บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6